Ein Polisi - Golwg Gyffredinol
Mae Innovas Venture to Think Ltd (IVTT) yn darparu’r wefan hon a’r holl gynnwys, adborth, cyngor, arweiniad, cynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, dogfennau, negeseuon, ffeiliau a graffigau sydd ar gael drwy’r wefan at eich defnydd chi yn amodol ar yr amodau a’r telerau sydd wedi’u nodi yn y ddogfen hon ac unrhyw newidiadau i’r Telerau ac Amodau hyn y gallai Venture to Think Ltd eu cyhoeddi o bryd i’w gilydd.   
Drwy fynd ar y wefan hon neu ei defnyddio mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys, heb gyfyngiad, defnyddio unrhyw wasanaethau, lawr lwytho unrhyw ddeunyddiau, neu bori’r Wefan, rydych yn cytuno i’r Telerau ac Amodau hyn ac rydych wedi’ch clymu ganddynt.

Mae IVTT Ltd yn cadw'r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn a chanllawiau neu reolau eraill sy’n cael eu postio ar y wefan o dro i dro yn ôl ei ddisgresiwn ei hun. Rydym yn eich cynghori i ddarllen drwy'r telerau a’r amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r wefan hon ac argraffu copi ohonynt i chi gyfeirio ato yn y dyfodol. Mae defnyddio’r wefan hon yn dangos eich bod yn derbyn yr amodau hyn, p'un ai a ydych wedi tanysgrifio â ni ai peidio.  Os nad ydych yn derbyn yr amodau hyn, peidiwch â defnyddio’r wefan hon.

Eiddo Deallusol
Mae cysyniadau, deunyddiau, cynnyrch a gwasanaethau'r wefan hon wedi'u gwarchod drwy hawlfraint, nod masnach, patent a/neu gyfreithiau eiddo deallusol eraill. Gall defnyddio cysyniadau, deunyddiau, cynnyrch a gwasanaethau'r wefan hon heb awdurdod dorri cyfreithiau o’r fath yn ogystal â’r Telerau ac Amodau hyn.  Nid yw IVTT Ltd yn rhoi unrhyw hawl i ddefnyddio’r deunyddiau hyn mewn unrhyw ffordd ond yr un a ddisgrifir yn y contract y cytunwyd arno. 

Cynnwys Deallusol
Mae IVTT Ltd yn cadw'r hawl i newid cynnwys y wefan ar unrhyw adeg.

Ymddygiad Defnyddwyr
Mae defnyddwyr y wefan hon, yn ymwelwyr neu’n aelodau, yn cytuno i lynu wrth y rheolau ymddygiad canlynol:
  • Ni fyddwch yn tarfu nac yn ymyrryd â gweithrediad na diogelwch y wefan a'i chynnwys; 
  • Ni fyddwch yn creu manylion adnabod ffug;
  • Ni fyddwch yn trosglwyddo firysau na ffeiliau dinistriol;
  • Wrth ddefnyddio’r wefan, ni fyddwch yn torri unrhyw gyfreithiau cenedlaethol neu ryngwladol;
  • Caniateir i bob defnyddiwr lawr lwytho ac argraffu rhai darnau o'r wefan hon, lle y nodir hynny'n benodol, at ei ddefnydd ei hun, cyn belled na chaiff unrhyw ddogfennau na graffigau cysylltiedig eu newid mewn unrhyw ffordd a bod unrhyw hysbysiadau hawlfraint a nod masnach perthnasol ar ddarnau o'r fath yn ymddangos ar bob copi.
Ymwadiad
Fel rhywun sy’n defnyddio gwefan IVTT Ltd, rydych yn deall ac yn cytuno:
  • Eich bod yn defnyddio’r wefan hon ar eich menter eich hun;
  • Bod IVTT Ltd yn darparu’r cynnwys, adborth, cyngor, arweiniad, cynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, dogfennau, negeseuon, ffeiliau a graffigau ag ewyllys da a chyda'r bwriadau gorau ac ni ellir dal y cwmni’n gyfrifol am eich ymddygiad chi;
  • Ni ellir dal IVTT Ltd yn gyfrifol am unrhyw ganlyniadau a allai ddeillio o'ch defnydd o'r wefan hon;
  • Nid yw IVTT Ltd yn cynnig unrhyw sicrwydd y bydd y cynnwys, adborth, cyngor, arweiniad, cynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, dogfennau, negeseuon, ffeiliau a graffigau yn bodloni eich gofynion;
  • Nid yw IVTT Ltd yn rhoi unrhyw sicrwydd bod y canlyniadau a’r adborth yn gywir, yn ddilys nac yn addas i’r pwrpas.
Gwobrau
Mae unrhyw wobrau sy'n cael eu cynnig drwy'r wefan hon yn cael eu cynnig ar ddisgresiwn IVTT Ltd, a gellir newid amodau'r rhain unrhyw adeg. Mae gan Venture to Think Ltd yr hawl i ddileu gwobrau heb unrhyw gyfnod o rybudd.

Cyfyngiadau
Rydych yn addef na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau cyfreithiol yn erbyn IVTT Ltd ond lle mae cyfyngiadau o’r fath yn annilys yn ôl y gyfraith.
close